Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§1 Kim jesteśmy?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest WMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. 1 Maja 86 , 47-480 Pietrowice Wielkie, Polska, której nadano numer NIP PL 6391907249. W każdej sprawie możesz kontaktować się z nami telefonicznie pod numerami telefonów

tel: 0048 32/415 45 93

tel. kom: 0048 600 850 367

tel. kom: 0048 602 395 202

lub wysyłając e-mail na adres: biuro@regipro.pl

§2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dla Twojej wygody i bezpieczeństwa powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz kontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw, które Ci przysługują zgodnie z RODO.

Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pomocą listu tradycyjnego (ul. 1 Maja 86 , 47-480 Pietrowice Wielkie, Polska) lub wysyłając e-mail na adres: wmb@wmb.pl

§3 Po co i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia naszych prawnie usprawiedliwionych celów, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które wyrazisz zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług naszych oraz naszych partnerów przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Pamiętaj, że jako osobie, której dane przetwarzamy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

A więc Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;
 • wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze;
 • analitycznym [doboru produktów i usług do Twoich potrzeb, optymalizacji naszych produktów w oparciu o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.];
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 • przekazywania Ci informacji m.in. o zmianach naszego regulaminu sklepu internetowego, cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Twojej zgody;
 • stosowania marketingu bezpośredniego w tym organizowania i przeprowadzania konkursów, innych akcji marketingowych, informowanie o promocjach i nowościach w oparciu o Twoją zgodę;

Powyższe oznacza, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Twoje dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

§4 Czy muszę podawać Wam moje dane osobowe?

Podstawowym powodem, dla którego podajesz nam swoje dane osobowe jest realizacja usług przez nas dla Ciebie. Chodzi np. o usługę sprzedaży naszych produktów, którymi jesteś zainteresowany. Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży. Innymi słowy: jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli Ci nic sprzedać.

§5 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Twoje dane możemy powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, ale zawsze odbywa się to na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W praktyce Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: naszym partnerom handlowym, firmom informatycznym, firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom archiwizującym dokumenty, agencjom marketingowym, kancelarii prawniczej.

§6 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:

 • w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową;
 • posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych);
 • do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Twoje prawa:

Powyżej wskazaliśmy, że masz prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas. Ale to tylko jedno z Twoich praw. Poza prawem sprzeciwu, RODO masz również prawo do:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego lub w celu profilowania, którego dokonujemy – szczegóły opisaliśmy w punkcie Profilowanie;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt od 1. do 6. możesz zrealizować poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób podany na wstępie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia możesz zrealizować kontaktując się:

Anglia:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113 (local rate) or 01625 545 745 if you prefer to use a national rate number
Fax: 01625 524 510
Szkocja:
Information Commissioner’s Office
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL
Tel: 0303 123 1115
Email: scotland@ico.org.uk
Walia:
Information Commissioner’s Office
2nd floor
Churchill House
Churchill way
Cardiff
CF10 2HH
Tel: 016 2554 5297
Email: wales@ico.org.uk
Irlandia północna:
Information Commissioner’s Office
3rd Floor
14 Cromac Place
Belfast
BT7 2JB
Tel: 028 9027 8757 or 0303 123 1114
Email: ni@ico.org.uk
Niemcy:
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
– Husarenstr. 30 – 53117 Bonn
Telefon: +49 (0)228-997799-0
Fax: +49 (0)228-997799-5550
Email: poststelle@bfdi.bund.de
Belgia:
Autorité de protection des données
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Email:contact@apd-gba.be
Austria:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
Email: dsb@dsb.gv.at
Portugalia:
Comissão Nacional de Protecção de Dados
Av. D. Carlos I, 134 – 1.º
1200-651 Lisboa
Telephone: (+ 351) 21 392 84 00
Fax: (+ 351) 21 397 68 32
Email: geral@cnpd.pt
Finlandia:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§7 Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej pod Twoje potrzeby oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą (najczęściej Tobą), a nami, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań – np. tego co interesuje Cię w naszej ofercie oraz w jakim wzorze, kolorze. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów, kwota planowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Ciebie jako osobę, której dane dotyczą. Wdrażamy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania Twoich danych. Konsekwencją Twojego sprzeciwu może być fakt, że przesyłane do Ciebie informacje marketingowe mogą nie pokrywać się z Twoimi potrzebami/ zainteresowaniami oraz że nie będziesz miał możliwość skorzystania z naszej oferty rabatowej, bowiem dane o kwotach wcześniej wydanych u nas pieniędzy, nie będą automatycznie przetwarzane, a więc rabaty nie naliczą się automatycznie.

§8 Polityka cookies

Ten serwis internetowy zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Jesteśmy operatorem tego serwisu i podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Pliki (cookies) wykorzystujemy w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

możliwości logowania do serwisu;

utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Ten serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nimi reklamodawcom.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Potrzebujesz rady?

Skorzystaj z porad specjalistów kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza dostępnego w zakładce Kontakt.